Általános fogyasztói tájékoztató

Tisztelt Vendégünk! 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az alábbi tájékoztatást adjuk: 

2011. évi CII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Általános közzétételi lista: 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. Szigetvári Gyógyfürdő Kft. hivatalos elérhetőségei
A társaság általános adatai:
neve: Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
rövidített neve: Szigetvári Gyógyfürdő Kft.
jogi formája: Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 7900 Szigetvár, Tinódi u. 1/1.
cégbejegyzés száma: Cg. 02-09-080501

A társaság elérhetőségei:
postacím: 7900 Szigetvár, Tinódi u. 1/1.
telefonszám: +36 73/510-485
e-mail: info[at]szigetvarigyogyfurdo[dot]hu

2. Vezetők és elérhetőségeik
Ügyvezető: Bein Mihály
Gazdasági vezető: Kriszt Mónika
Műszaki vezető: Budai Gábor
Cím: 7900 Szigetvár, Tinódi u. 1/1.
Telefon: 73/510-485
              73/510-486
             30/953-2441
E-mail: info[at]szigetvarigyogyfurdo[dot]hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. Jogszabályok, szabályzatok
Adatvédelmi szabályzat

2. A Szigetvári Gyógyfürdő Kft. szolgáltatási díjai
Gyógyfürdő belépőjegy árak
Tanuszoda belépőjegy árak
Gyógyászat OEP által támogatott kezelések

3. Adatvédelmi nyilvántartás
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei 
Adatvédelmi nyilvántartás

4. Hirdetmények, közlemények
Hirdetmények, közlemények

5. A Szigetvári Gyógyfürdő Kft. pályázatai
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

6. Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

7. Közérdekű adatigénylés
A közérdekű adat megismerése iránt bárki nyújthat be igényt a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. bármely elérhetőségén, telefonon, személyesen vagy elektronikus úton. Központi levelezési cím: 7900 Szigetvár, Tinódi u. 1/1., központi e-mail cím: info[at]szigetvarigyogyfurdo[dot]hu További elérhetőségeinket megtalálhatja a weboldalunkon, illetve érdeklődhet a központi telefonszámunkon: +36 73/510-485

Az igény benyújtása során szükséges megadni egy nevet és egy elérhetőséget, amin felvehető az igénylővel a kapcsolat a minél gördülékenyebb ügyintézés érdekében, illetve a kért adatok esetleges pontosítása vagy egyéb információ, tájékoztatás véget.

8. Statisztikai adatok
A Szigetvári Gyógyfürdő Kft. tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:
Központi Statisztikai Hivatal adatgyűjtés – 2019. II. negyedév
Központi Statisztikai Hivatal adatgyűjtés – 2019. I. negyedév

Központi Statisztikai Hivatal adatgyűjtés – 2018. IV. negyedév
Központi Statisztikai Hivatal adatgyűjtés – 2018. III. negyedév
Központi Statisztikai Hivatal adatgyűjtés – 2018. II. negyedév
Központi Statisztikai Hivatal adatgyűjtés – 2018. I. negyedév

III. Gazdálkodási adatok

1. 2018. éves beszámoló és Kiegészítő melléklet
2018. éves beszámoló és Kiegészítő melléklet

2. Személyzeti adatok, juttatások
Vezető tisztségviselő díjazása
Bein Mihály megbízási díj bruttó: 170.000,- Ft/hó

2018-as adatok:
Szigetvári Gyógyfürdő Kft.
Átlagos statisztikai állományi létszám: 65 fő 
Személyi jellegű ráfordítások összege: 179.220 eFt

3. Államháztartáshoz tartozó szerződések megnevezése
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani. 

4. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) 

-
5. Nem alaptevékenységre vonatkozó kifizetések
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések. 
-

6. Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések 
-

7. Közbeszerzési információk
-